Czym są fundusze inwestycyjne?

Rozważania na temat zasadności dokonywania inwestycji w jednostki uczestnictwa czy certyfikaty funduszu inwestycyjnych, powinno się rozpoczynać od tego, co właściwie należy rozumieć pod pojęciem „fundusze inwestycyjne”? Według powszechnie przyjętej definicji, fundusz inwestycyjny jest instytucją zbiorowego inwestowania. Działalność funduszu polega na gromadzeniu środków od uczestników Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a następnie ich lokowaniu w odpowiednie, wybrane przez inwestora, aktywa. Specjaliści pracujący w funduszach, zajmujących się lokowaniem i doborem odpowiednich instrumentów inwestycyjnych, nazywani są doradcami inwestycyjnymi. Mogą oni dobierać strategię inwestycyjną biorąc pod uwagę różne aktywa – akcje, obligacje, surowce, waluty czy nieruchomości itp., ale w swoim działaniu muszą kierować się wyborem samego inwestora, który wskazuje, w co chciałby inwestować.

Zalety funduszy inwestycyjnych

Dokonując inwestycji w jednostki uczestnictwa w wybranym funduszu inwestycyjnym, możemy korzystać z wiedzy i doświadczenia pośredników, którzy biegle poruszają się po rynku surowców, rynku walutowym, czy też na rynku akcji i obligacji. Możemy bezpieczniej inwestować w wybrany segment gospodarki narodowej i jednocześnie mieć szansę na wyższe zyski, dzięki powierzeniu swojego kapitału w fundusze inwestycyjne. Doświadczeni pracownicy Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych umieją biegle poruszać się na danym rynku inwestycyjnym i wiedzą, jak szybko reagować na nawet najmniejsze zmiany zachodzące na takim obszarze. Z ich pomocą mamy większe szanse na ponadprzeciętne zyski i mniejsze ryzyko podejmowania takich inwestycji, niż gdybyśmy samodzielnie kupowali akcje, obligacje czy waluty. Doradcą inwestycyjnym w funduszu może zostać wyłącznie osoba, która zdała trójetapowy egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego.
Potencjalny klient lokujący swoje środki w fundusze inwestycyjne może wybierać z wielu strategii inwestycyjnych i dobierać poziom ryzyka inwestycyjnego oraz potencjalne oprocentowanie inwestycji do swoich indywidualnych potrzeb.

Czy obecnie warto zainwestować w fundusze inwestycyjne?

Osoby chcące inwestować w akcje, obligacje i inne instrumenty rynku finansowego, mogą odnieść wysokie korzyści inwestując w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bez potrzeby poświęcania swojego czasu na analizowanie bieżących trendów rynkowych. Wydaje się, że światowe rynki obecnie wychodzą „na prostą” po długotrwałym kryzysie gospodarczym, a jednostki uczestnictwa w TFI są wyceniane na niskim poziomie. Można na tej podstawie wnioskować, że aktualnie istnieją sprzyjające warunki do podjęcia inwestycji w fundusze inwestycyjne. Musimy jedynie zdawać sobie sprawę z faktu, że w przeciwieństwie do lokat bankowych fundusze nie gwarantują zwrotu zainwestowanego kapitału i osiągnięcie zysku.

Czy warto zainwestować obecnie w fundusze inwestycyjne?
Oceń

Dodaj komentarz

*
*

Required fields are marked *