Co się dzieje z rachunkiem bankowym po śmierci posiadacza?

Strona główna » Porady » Konta bankowe » Co się dzieje z rachunkiem bankowym po śmierci posiadacza?

Dziedziczenie pieniędzy z konta

Zasadniczo, środki zgromadzone na rachunku klienta w banku są własnością banku, ale posiadacz konta ma wierzytelność o ich wypłatę, a ona z kolei podlega prawu spadkowemu. W praktyce, pieniądze z konta zmarłego klienta banku są dziedziczone przez najbliższe mu osoby. Dla zabezpieczenia swoich pieniędzy i interesów najbliższych, posiadacz konta może złożyć w banku dyspozycję na wypadek śmierci. Może np. oświadczyć, że po jego śmierci wszystkie pieniądze mają zostać przekazane jednemu z dzieci czy wnuków.

Posiadacz rachunku może polecić na piśmie bankowi dokonanie wypłaty z rachunku określonej kwoty pieniężnej wskazanym przez siebie osobom, jeśli dojdzie do jego śmierci. Należy być świadomym faktu, że taka dyspozycja może zostać przyjęta przez bank jeśli właściciel rachunku chce przekazać pieniądze jedynie małżonkowi, zstępnym, wstępnym czy rodzeństwu w przypadku swojej śmierci. Suma takiej dyspozycji nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku, czyli obecnie będzie to około 74 tys. zł Bardzo istotne jest to, że kwota wypłacona tytułem dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

Co robi bank?

Jeśli bank otrzyma informację, że właściciel danego rachunku bankowego zmarł, rachunek ten albo jest automatycznie zamykany, albo blokowany, zaś środki pieniężne znajdujące się na nim trafiają na specjalnie utworzone konto techniczne i nie podlegają oprocentowaniu. Są one fizycznie przekazywane spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie. Problem w tym, że aby uzyskać takie dokumenty spadkobiercy zmarłego muszą przejść długotrwałą procedurę spadkową, przez którą przez wiele miesięcy mogą być nawet pozbawieni środków do życia, jakie były zgromadzone np. na koncie bankowym głowy rodziny.
Przed tym, jak bank zablokuje rachunek zmarłego, jego spadkobiercy mogą chcieć dokonać wypłaty lub przelewu środków z rachunku, ale tym samym narażają się ze strony banku lub spadkobierców, na odpowiedzialność karną.

Co się dzieje z rachunkiem bankowym po śmierci posiadacza?
Oceń