• Zaciągnięcie kredytu gotówkowego to nie decyzja podejmowana raz na całe życie. Zgodnie z prawem, kredytobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy kredytowej.

  Podpisując umowę o kredyt gotówkowy zawieramy z bankiem porozumienie, które może zostać w pewnych warunkach zerwane. Zaciąganie kredytów tego rodzaju uregulowane jest poprzez zapisy ustawy o kredycie konsumenckim, przewidujące odstąpienie od umowy kredytowej. Jak tego dokonać?

  Ustawa o kredycie konsumenckim

  Art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim wskazuje w ust. 1, że:
  „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”
  Termin odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego może ulec wydłużeniu, zgodnie z art. 53, ust. 2 wspominanej ustawy:

  „Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie zawiera elementów określonych w art. 30, konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów.”

  Jak to wygląda w praktyce?

  Kredytobiorca, który z różnych powodów rozmyśli się i zechce zerwać umowę o kredyt gotówkowy, będzie mógł tego dokonać bez podawania przyczyny bankowi, o ile zachowa przewidziane prawem terminy. Zasada przedstawiona w ustawie o kredycie konsumenckim, dająca kredytobiorcom 14 dni na odstąpienie od zawartej umowy kredytowej dotyczy kredytów udzielanych przez:

  • Banki
  • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
  • Parabanki, w tym firmy pożyczkowe

  Aby odstąpić od umowy kredytowej kredytobiorca zobowiązany będzie do złożenia w instytucji kredytującej oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej, według wzoru przekazanego mu przez bank lub pośrednika kredytowego. Wzór ten obowiązkowo powinien zostać dołączony do umowy kredytowej.

  Przy określaniu spełnienia 14-sto dniowego terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej liczy się data:

  • Stempla pocztowego, przy wysyłaniu dokumentu pocztą
  • złożenia pisma w oddziale banku lub u pośrednika kredytowego

  Oprócz złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej kredytobiorca musi dopełnić jeszcze jedną, ważną formalność, a mianowicie zwrócić pożyczoną kwotę pieniędzy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczonych od dnia złożenia oświadczenia w banku.
  Bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  Odstąpienie od umowy kredytu gotówkowego nie jest związane po stronie kredytobiorcy z ponoszeniem z tego tytułu dodatkowych opłat manipulacyjnych, czy opłat karnych. Takie działanie banku czy firmy pożyczkowej zostanie uznane za bezprawne. Niemniej jednak, kredytobiorca w takiej sytuacji musi uiścić na rzecz kredytodawcy odsetki za okres od dnia otrzymania pieniędzy do dnia spłaty kredytu.

  Kredyt gotówkowy to nie wyrok
  Oceń

  Dodaj komentarz

  *
  *

  Required fields are marked *