Masz kredyt konsumpcyjny? Sprawdź, jakie masz prawa!

Strona główna » Porady » Kredyty » Masz kredyt konsumpcyjny? Sprawdź, jakie masz prawa!

Kredyt konsumpcyjny to szczególny rodzaj kredytu, przy którym kredytobiorcy na mocy istniejącego prawa mają prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podania przyczyny, czy bezpłatnej, wcześniejszej spłaty kredytu.

Kredyt konsumencki, czyli jaki?

Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, z późniejszymi zmianami, precyzuje pojęcie kredytu konsumenckiego, w art. 3 ust. 1:
„Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.”
Kredyt konsumencki udzielany jest przez banki, jak i przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które udzielają kredytów w zakresie swojej działalności swoim członkom.

Według wymienionej ustawy, kredytem konsumpcyjnym mogą być:

  • Pożyczki
  • Kredyty bankowe
  • Umowy o odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego
  • Kredyty odnawialne
  • Umowy kredytowe, w których kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia

Konsumencie! Sprawdź, jakie masz prawa!

W związku z zaciąganiem zobowiązań kredytowych, które mieszczą się w pojęciu kredytu konsumenckiego, kredytobiorcy mają określone prawa. Mogą między innymi odstąpić od umowy kredytowej, bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kredytowej z bankiem lub SKOK-iem. Dodatkowo, jeśli umowa kredytowa nie zawiera wszystkich wymaganych dla niej elementów, albo nie został do niej dołączony formularz odstąpienia od kredytu, wówczas konsument może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów umowy. Aby odstąpić od umowy, kredytobiorca powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W dowolnym terminie kredytobiorca zaciągający kredyt konsumencki może w całości lub w części spłacić swoje zobowiązanie kredytowe. W takim przypadku całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Za wcześniejszą spłatę kredytu kredytodawca nie może zastrzec prowizji.

Masz kredyt konsumpcyjny? Sprawdź, jakie masz prawa!
Oceń