Ubezpieczenia obowiązkowe przy kredycie hipotecznym

Strona główna » Porady » Kredyty » Ubezpieczenia obowiązkowe przy kredycie hipotecznym

Zaciągając kredyt hipoteczny należy liczyć się z wieloma kosztami takiego przedsięwzięcia. Nie chodzi tu bynajmniej wyłącznie o odsetki kredytowe, jakie bank naliczy nam od pożyczonego kapitału, ale również o koszty towarzyszące zaciąganiu kredytu hipotecznego. Bank chcąc zabezpieczyć swoją sytuację jako kredytodawcy i zmniejszyć ryzyko kredytowe związane z taką działalnością, narzuca kredytobiorcy obowiązek wykupienia do kredytu hipotecznego pewnych obowiązkowych ubezpieczeń jego spłaty. Jakie są to ubezpieczenia i czego dotyczą?

Ubezpieczenie nieruchomości

Bezwzględnie wymaganym przez banki ubezpieczeniem będzie ubezpieczenie samej nieruchomości od ognia, wody i zdarzeń losowych. Nieruchomość jest sama w sobie zabezpieczeniem spłaty kredytu, bowiem to na niej ustanawiana jest hipoteka na rzecz banku. Dlatego też zniszczenie mieszkania czy domu stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu, spowodowałoby wzrost ryzyka nieodzyskania przez bank pożyczonych pieniędzy. Z tego też względu kredytodawcy bezwzględnie wymagają ubezpieczenia nieruchomości od ognia, wody i zdarzeń losowych. Składka na takie ubezpieczenie automatycznie podwyższa koszty kredytowe ponoszone przez kredytobiorcę. Przeciętnie składka na ubezpieczenie nieruchomości w wersji podstawowej wynosi 0,08% wartości mieszkania rocznie. Często same banki oferują wraz z zawarciem umowy kredytowej, podpisania polisy ubezpieczenia mieszkania. Należy też dokonać cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości na bank.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Banki wymagają od klientów ubiegających się o kredyt hipoteczny, przedstawienia 10% a nawet 20% wkładu własnego. Jeśli jednak klient nie ma własnych oszczędności, nie jest skazany na odrzucenie jego wniosku o kredyt. Bank uzależni udzielenie kredytu od tego, czy kredytobiorca wykupi ubezpieczenie niskiego wkładu lub braku wkładu własnego. Składka na takie ubezpieczenie jest naliczana najczęściej na 3 lata z góry i wynosi około 2,5-3% kwoty brakującego wkładu własnego. Jeśli po okresie 3 lat trwania ubezpieczenia okaże się, że kredytobiorca nie spłacił kapitału odpowiadającego wkładowi własnemu, znów ponosi koszt składki na ubezpieczenie niskiego wkładu na kolejne lata.

Ubezpieczenie pomostowe

Najważniejszą cechą kredytu hipotecznego jest zabezpieczenie w postaci wpisu do Księgi Wieczystej nieruchomości hipoteki na rzecz banku. W okresie oczekiwania na dokonanie takiego wpisu, bank zabezpiecza swoje interesy poprzez zobowiązanie klienta do zapłacenia ubezpieczenia pomostowego. W okresie braku zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki istnieje po stronie banku wysokie ryzyko braku spłaty kredytu przez klienta, dlatego też jest ono niwelowane przez ubezpieczenie pomostowe, które zwykle polega na podwyższeniu oprocentowania kredytu o 1 punkt procentowy.

Ubezpieczenie na życie

Najczęściej ubezpieczenie na życie nie jest bezwzględnie wymagane przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Może się jednak tak zdarzyć, jeśli spłata zaciąganego kredytu zostanie zakończona już po osiągnięciu pewnego wieku przez kredytobiorcę. Wówczas należy zapłacić składkę na ubezpieczenie na życie.

Ubezpieczenia obowiązkowe przy kredycie hipotecznym
Oceń