Zobowiązania kredytobiorcy po spłacie kredytu hipotecznego

Strona główna » Porady » Kredyty » Zobowiązania kredytobiorcy po spłacie kredytu hipotecznego

Zaświadczenie o spłacie kredytu

Bank powinien zadbać o to, aby po spłacie kredytu hipotecznego przez kredytobiorcę wydać mu lub wysłać na adres korespondencyjny zaświadczenie o spłacie kredytu. Stanowi ono całkowite rozliczenie spłaconego zobowiązania kredytowego i jest niezbędnym dokumentem do późniejszego wykreślenia hipoteki w sądzie z Księgi Wieczystej Nieruchomości. Jeśli bank w ciągu 14 dni od dokonania spłaty całego kredytu hipotecznego lub ostatniej raty takiego zobowiązania, nie prześle nam dokumentu o dokonaniu spłaty, kredytobiorca sam powinien zwrócić się do niego z żądaniem wydania stosownego oświadczenia.

Z banku należy odebrać również weksel in blanco, jeśli stanowił on zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego. Leży to jak najbardziej w interesie kredytobiorcy, choć spłata zobowiązania hipotecznego wywołuje wygaśnięcie prawa do użycia takiego weksla.

Wizyta w sądzie

Zaświadczenie o braku zaległości będzie niezbędne przy wizycie w sądzie, a ta również jest koniecznością przy ostatecznym wywiązaniu się z kredytu hipotecznego. W sądzie dokonuje się wykreślenia wpisu hipotecznego z ksiąg wieczystych. W tym celu kredytobiorca powinien złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Pismo to składane jest na takim samym formularzu, jak wniosek o wpis do Księgi Wieczystej nieruchomości hipoteki. Do wniosku należy dołączyć bankowe potwierdzenie spłaty kredytu oraz poświadczenie wniesienia stosownych opłat sądowych z tego tytułu.

Z wizytą w sądzie nie trzeba się spieszyć, o ile kredytobiorca nie planuje zaciągnięcie w banku kolejnego kredytu lub nie chce sprzedać nieruchomości.

Co z BIK-iem?

Jeśli zależy nam na tym, aby po terminowej spłacie kredytu hipotecznego informacje o historii kredytowania pozostały w BIK, powinniśmy wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji o spłaconych zobowiązaniach. Pozytywna historia w BIK ułatwi późniejsze korzystanie z oferty kredytowej banków.

Zobowiązania kredytobiorcy po spłacie kredytu hipotecznego
Oceń